Het stroomgebied van de Dokkumer Ee is een uniek gebied. De rivier is bepalend geweest voor de landschappelijk en economische ontwikkeling van het hele noordoosten van de provincie en hiermee voor het ruimtelijke beeld zoals dat heden ten dage aangetroffen wordt.


Deze invloed was uiteraard direct langs de oevers  te vinden, maar strekte zich via landwegen en oude opvaarten ( de haarvaten )  uit tot een ruim gebied langs de rivier.


Hoe kunnen de cultuurhistorische kwaliteiten van de Dokkumer Ee ingezet worden als inspiratie en kans om nieuwe ruimtelijke kwaliteiten te ontwikkelen en bestaande kwaliteiten te verankeren, direct langs de rivier en in de ruime  invloedssfeer van de Ee ?